top of page
dune-du-palace-photo-cafeine-be-_edited_

ALGEMENE VOORWAARDEN

Je hebt bij een online aankoop het recht om je aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugbrengen van het product vallen ten laste van jou, de koper.

Ondernemingsgegevens:

Rocco Comm. V
Steendam 74
9000 Gent
www.dunedupalace.be
shop@dunedupalace.be
+32(0)4 73 46 88 42
BE 0

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dune du Palace. Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op via de post. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dune du Palace behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Dune du Palace erkend. We garanderen je dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering en leveringstijd

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dune du Palace bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen de 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Dune du Palace is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. 

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Aanbod

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact op te nemen met shop@dunedupalace.be of telefonisch via +32(0)473 46 88 42.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor een of andere reden niet meer beschikbaar is. De klant zal hierover persoonlijk gecontacteerd worden.

Zichttermijn / herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heb je het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet teruggestuurd hebt naar Dune du Palace, is de koop een feit.

Je bent verplicht, alvorens over te gaan tot terugsturen, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken naar shop@dunedupalace.be. Terugsturen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien je de producten hebt gebruikt hebt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Dune du Palace er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van het product, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan jou wordt terugbetaald. Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou.

Retouradres:

Dune du Palace
Steendam 74
9000 Gent

Gegevensbeheer

Indien je een bestelling plaatst bij Dune du Palace, dan worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Dune du Palace houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens niet verstrekt worden aan derden. Meer informatie kan je terugvinden in onze privacy policy. Dune du Palace respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

Dune du Palace maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie en conformiteit

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met shop@dunedupalace.be of telefonisch via +32(0)473 46 88 42 waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Dune du Palace.

We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dune du Palace) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Dune du Palace.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 30 dagen na levering aan Dune du Palace schriftelijk te worden gemeld.

Indien je klachten door Dune du Palace gegrond worden bevonden, zal Dune du Palace naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dune du Palace en mitsdien.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt Dune du Palace zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Dune du Palace slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Dune du Palace gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Dune du Palace kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, ... of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, .... op de webshop van Dune du Palace gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Dune du Palace is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dune du Palace alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Dune du Palace behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Dune du Palace gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Dune du Palace bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

Dune du Palace is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze webshop.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door Dune du Palace aan jou verkochte en geleverde zaken blijft bij Dune du Palace zolang de je de vorderingen van Dune du Palace uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet hebt voldaan. Zolang je de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet hebt voldaan en zolang je de vorderingen van Dune du Palace wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet hebt voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent.

Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Klantenservice

De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)473 46 88 42, via e-mail op shop@dunedupalace.be of per post op het volgende adres Dune du Palace, Steendam 74, 9000 Gent.

DUNE DU

PALACE

bottom of page